Terma & Syarat

Pendahuluan

Terma dan syarat ini ada untuk menguruskan akses dan penggunaan Laman Web ini (termasuk mana-mana subdomain, melainkan dikecualikan secara nyata oleh terma dan syarat mereka sendiri) dan penggunaan mana-mana produk dan perkhidmatan, maklumat dan fungsi yang disediakan oleh kami, MIDC Technology Sdn Bhd , pemilik dan pengendali Laman Web ini.

MIDC Technology Sdn Bhd Reg. No. 200101026131 (561889-D) ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia yang beralamat perniagaan No. 2 Jalan 4/76C, Desa Pandan, 55100 Kuala Lumpur dan mengendalikan Laman Web ini di www.myveteranmall.com . Anda boleh menghubungi MIDC Technology Sdn Bhd melalui e-mel di support@myveteranmall.com.

Sebelum menggunakan Laman Web ini atau produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh kami, sila baca terma dan syarat ini dengan teliti dan jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini, anda harus berhenti menggunakan Laman Web ini dengan serta-merta. Dalam terma dan syarat ini, Pengguna atau Pengguna bermaksud mana-mana pihak ketiga yang mengakses Laman Web ini dan bukan:

  • bekerja dengan MIDC Technology Sdn Bhd dan bertindak dalam perjalanan pekerjaan mereka; mahupun
  • terlibat sebagai perunding atau menyediakan perkhidmatan kepada MIDC Technology Sdn Bhd dan mengakses Laman Web ini berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan tersebut.

Dengan mengakses Laman Web ini dan/atau menggunakan produk dan perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini dan pindaannya yang dikeluarkan oleh kami dari semasa ke semasa.

Harta Intelek

 1. Semua Kandungan yang disertakan di Laman Web ini, adalah hak milik MIDC Technology Sdn Bhd, anak syarikatnya, dan/atau syarikat bersekutunya atau pihak ketiga lain yang berkaitan. Dengan terus menggunakan Laman Web ini, anda dengan ini bersetuju bahawa Kandungan tersebut pada setiap masa dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, paten dan mana-mana harta intelek atau hak proprietari yang berkenaan, yang kesemuanya pada setiap masa dimiliki secara eksklusif oleh MIDC Technology Sdn Bhd atau vendor pihak ketiga yang berkaitan atau pihak ketiga lain, jika berkenaan.
 2. Dalam terma dan syarat ini, kandungan adalah bermaksud sebarang teks, grafik, imej, tanda dagangan, logo, pakaian perdagangan, kepala halaman, ikon butang, skrip, nama produk dan perkhidmatan, audio, video, muzik, bunyi, perisian, kompilasi data, reka letak halaman, kod sumber dan perisian asas dan sebarang bentuk maklumat lain yang boleh disimpan dalam komputer yang muncul pada atau menjadi sebahagian daripada Laman Web ini, termasuk apa-apa kandungan yang dimuat naik oleh Pengguna.
 3. Anda boleh menggunakan Laman Web ini sebagaimana yang disediakan untuk anda, selagi anda mematuhi Terma dan Syarat ini dan mana-mana undang-undang Malaysia yang berkenaan. Anda boleh menggunakan Laman Web ini untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda sahaja dan/atau untuk projek pendidikan, ilmiah dan peribadi yang tidak akan dipasarkan, dipromosikan atau dijual.

Adalah dilarang untuk mengeluarkan semula, mengubah suai, menyalin, mengedar, menjual, menjual semula, menggunakan atau sebaliknya mengeksploitasi untuk tujuan komersial mana-mana Kandungan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MIDC Technology Sdn Bhd atau pemilik Harta Intelek yang berkaitan.

Penggunaan yang Dilarang

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini untuk mana-mana tujuan berikut:

  1. dihasilkan semula dalam apa jua bentuk, atau dengan apa cara sekalipun, tanpa kebenaran bertulis daripada MIDC Technology Sdn Bhd;
  2. anda tidak dibenarkan untuk mengubah suai, mengedar, menerbitkan, menghantar, atau mencipta karya terbitan mana-mana bahan yang terdapat di Laman Web ini untuk sebarang tujuan awam atau komersial;
  3. dalam apa jua cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kerosakan pada Laman Web ini atau mengganggu penggunaan atau keseronokan mana-mana orang lain terhadap Laman Web ini;
  4. merangka atau menggunakan teknik pembingkaian untuk menyertakan sebarang tanda dagangan, logo, atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, teks, susun atur halaman atau borang) di Laman Web ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MIDC Technology Sdn Bhd;
  5. menggunakan mana-mana tag meta atau mana-mana “teks tersembunyi” lain menggunakan nama atau tanda dagangan kami tanpa kebenaran bertulis daripada MIDC Technology Sdn Bhd;
  6. menyalahgunakan mana-mana produk dan perkhidmatan kami;
  7. dalam apa jua cara yang berbahaya, menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, menyalahgunakan, mengganggu, mengancam atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan atau perintah kerajaan.

Ketersediaan Laman Web Ini dan Penafian

 1. Sebarang kemudahan dalam talian, perkhidmatan atau maklumat yang MIDC Technology Sdn Bhd sediakan melalui Laman Web ini (“Perkhidmatan”) disediakan atas dasar “seadanya” dan “sebagaimana tersedia”. Kami tidak memberikan waranti, tuntutan atau representasi dalam apa jua bentuk sama ada dinyatakan, tersirat atau berkanun bahawa Perkhidmatan akan tersedia, boleh diakses, tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat, tepat dan lengkap atau ralat dan/atau bebas daripada kesalahan, yang merosakkan, jika ada, akan diperbetulkan. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak memberikan jaminan (tersurat atau tersirat) untuk tidak melanggar hak pihak ketiga, hak milik, kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketepatan maklumat, keserasian dan kualiti yang memuaskan. MIDC Technology Sdn Bhd tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat di Laman Web ini.
 2. Walaupun MIDC Technology Sdn Bhd menggunakan tanggungjawab yang munasabah untuk memastikan Laman Web ini selamat dan bebas daripada ralat, virus dan perisian hasad lain, kami tidak memberikan waranti atau jaminan dalam hal itu dan semua Pengguna hendaklah bertanggungjawab ke atas keselamatan mereka sendiri, iaitu butiran peribadi mereka dan komputer mereka.
 3. MIDC Technology Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang gangguan atau ketidaksediaan Laman Web ini.
 4. MIDC Technology Sdn Bhd berhak untuk mengubah, membuat sebarang pindaan, menggantung atau menghentikan mana-mana bahagian (atau keseluruhan) Laman Web ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang produk dan/atau perkhidmatan yang tersedia. Terma dan syarat ini akan terus terpakai pada mana-mana versi laman web yang diubah suai melainkan ia dinyatakan sebaliknya.

Had Liabiliti

 1. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda berkenaan dengan sebarang kerugian yang timbul daripada peristiwa di luar kawalan munasabah kami.
 2. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, MIDC Technology Sdn Bhd tidak bertanggungjawab untuk mana-mana yang berikut:
  • sebarang kerugian perniagaan, seperti kehilangan keuntungan, pendapatan, hasil, simpanan yang dijangkakan, perniagaan, kontrak, muhibah atau peluang komersial;
  • kehilangan atau kerosakan mana-mana data, pangkalan data atau perisian;
  • sebarang kerugian atau kerosakan khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan mana-mana produk atau perkhidmatan kami atau daripada sebarang maklumat, kandungan, bahan, produk (termasuk perisian) atau perkhidmatan lain yang disertakan pada atau sebaliknya disediakan kepada anda melalui Laman Web ini.

Pendaftaran

 1. Perlu mesti memastikan bahawa semua butiran yang anda berikan atau pada bila-bila masa adalah betul dan lengkap.
 2. Anda mesti memaklumkan kami dengan segera tentang sebarang perubahan pada maklumat yang anda berikan.
 3. Kami mungkin menggantung atau membatalkan pendaftaran anda berkuat kuasa serta-merta jika anda melanggar mana-mana terma dan syarat ini.

Pautan ke Laman Web Lain

 1. Laman web ini mungkin mengandungi pautan hiperteks ke laman web yang dibuat dan diselenggara oleh organisasi lain. Pautan ini diberikan kepada anda sebagai kemudahan sahaja. Laman web ini tidak berada di bawah kawalan MIDC Technology Sdn Bhd dan MIDC Technology Sdn Bhd atau anak syarikatnya, dan/atau syarikat bersekutunya; tidak bertanggungjawab ke atas kandungan dalam mana-mana laman web tersebut dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan atau pergantungan pada mana-mana maklumat sedemikian oleh pengguna yang memaut ke laman web ini.
 2. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan Laman Web tersebut dan menafikan liabiliti untuk sebarang dan semua bentuk kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaannya.
 3. Kemasukan pautan ke tapak lain di Laman Web ini tidak membayangkan sebarang pengesahan tapak itu sendiri atau pihak yang mengawalnya.

Dasar Privasi

Penggunaan Laman Web juga dikawal oleh Dasar Privasi kami, yang digabungkan ke dalam terma dan syarat ini melalui rujukan ini. Untuk melihat Dasar Privasi, sila klik pada www.myveteranmall.com. Anda mesti bersetuju dengan pemprosesan peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi. Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi, jangan akses dan/atau gunakan Laman Web ini atau mana-mana produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh kami.

Terma Umum

 1. Anda tidak boleh memindahkan mana-mana hak anda di bawah terma dan syarat ini kepada mana-mana orang lain. Kami mungkin memindahkan hak kami di bawah terma dan syarat ini di mana kami secara munasabah percaya hak anda tidak akan terjejas.
 2. Terma dan syarat ini mungkin diubah oleh kami dari semasa ke semasa. MIDC Technology Sdn Bhd mempunyai hak dan budi bicara tunggal untuk membuat sebarang pindaan kepada Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa dan perkara yang sama akan berkuat kuasa apabila versi yang dikemas kini disiarkan di Laman Web ini. Anda dianggap mengetahui dan terikat dengan versi terkini Terma dan Syarat ini selepas penerbitannya di Laman Web ini. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk melawati Laman Web ini dengan kerap untuk memastikan diri anda dikemas kini tentang variasi terkini Terma dan Syarat ini (jika ada).
 3. MIDC Technology Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan sekalipun, termasuk tanpa had, kerosakan khas, tidak langsung atau berbangkit atau ganti rugi untuk kehilangan penggunaan, kehilangan data, kehilangan hasil atau keuntungan yang timbul daripada atau berkaitan dengan MIDC Laman web Technology Sdn Bhd atau maklumat yang terkandung di dalamnya sama ada melalui tindakan dalam kontrak, tort atau sebaliknya walau bagaimanapun.
 4. Perjanjian ini akan ditadbir dan ditafsir mengikut undang-undang Malaysia dan semua pertikaian yang timbul di bawah Perjanjian (termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu bagi Terma dan Syarat ini, maka versi Bahasa Inggeris untuk Terma dan Syarat ini adalah terpakai.

 

Dikemaskini 30 November 2021