Dasar Privasi

NOTIS PRIVASI

 

1. Pendahuluan

MIDC Technology Sdn Bhd (“MIDC”) komited untuk memastikan data peribadi anda dilindungi. Notis ini dikeluarkan berdasarkan peraturan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”). Notis ini menerangkan cara MIDC memproses (yang bermaksud antara lain, mengumpul, merekod, menyimpan atau menyimpan) data peribadi anda,  tujuan pemprosesan data peribadi anda, data peribadi anda yang mungkin akan dipindahkan kepada pihak ketiga oleh MIDC, hak anda untuk meminta akses dan pembetulan kepada data peribadi anda, bagaimana anda boleh meghubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, aduan atau jika anda memilih untuk mengehadkan penggunaan data peribadi dan prosedur yang kami sediakan untuk melindungi data peribadi anda.

“MIDC”, “kami”, atau “Syarikat” dalam Dasar Privasi ini merujuk kepada MIDC Technology Sdn Bhd, No Reg. 200101026131 (561889-D)

2. Pengumpulan Data Peribadi

Semasa urusan anda dengan MIDC, kami mungkin mengumpul dan/atau anda dan/atau pihak ketiga mungkin telah memberikan data dan maklumat tentang diri anda (“data peribadi”) kepada MIDC. Data peribadi sedemikian, mungkin telah diberikan kepada MIDC apabila anda melawati, menyemak imbas atau mengakses laman web kami (di mana “cookies” digunakan), mendaftar atau melanggan untuk menjadi pelanggan kami, menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami, dan/atau semasa anda berurusan dengan kami sama ada sebagai pembekal, penjual, pembekal perkhidmatan kepada MIDC atau sebaliknya atau melalui sebarang cara komunikasi yang lain antara anda dan MIDC. Pemprosesan data peribadi anda adalah perlu untuk kami melaksanakan mana-mana kewajipan kontrak kami yang terhutang kepada anda dan/atau kepada pihak ketiga.

3. Data Peribadi DiPerolehi

Data peribadi merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan individu, yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat atau daripada maklumat itu dan maklumat lain dalam milikan MIDC, dan termasuk apa-apa data peribadi yang sensitif, seperti kesihatan fizikal atau mental atau keadaan individu, pendapat politiknya, kepercayaan agama, suruhanjaya yang didakwa melakukan apa-apa kesalahan atau luahan pendapat tentang individu tersebut.

Jenis data peribadi yang kami kumpulkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, butiran hubungan lain, umur, pekerjaan, status perkahwinan, maklumat kewangan anda seperti pendapatan anda, butiran cukai pendapatan, nombor dan salinan kad pengenalan atau pasport, tempat lahir, sejarah kredit dan sejarah transaksi.

4. Tujuan untuk Memproses Data Peribadi

MIDC akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan berikut tetapi tidak terhad kepada:

  1. Menyelenggara dan mengemas kini pangkalan data invois MIDC, menghantar bil dan resit, memungut bayaran daripada anda dan/atau untuk tujuan pentadbiran.
  2. Memproses permohonan anda untuk mana-mana produk dan perkhidmatan kami.
  3. Mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui semakan rujukan kredit.
  4. Mengurus dan menyelenggara akaun dan kemudahan anda.
  5. Menilai keperluan kewangan anda dan meneruskan pelaksanaan kewajipan kontrak kami kepada anda.
  6. Menjawab pertanyaan dan/atau aduan anda dan menyelesaikan sebarang pertikaian.
  7. Untuk fungsi dalaman seperti menilai keberkesanan aktiviti pemasaran kami, menjalankan penyelidikan pasaran, analisis dan pemodelan statistik, pelaporan, audit dan pengurusan risiko dan pencegahan penipuan.

Di samping itu, kami juga boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan memenuhi apa-apa keperluan undang-undang dan/atau peraturan yang berkaitan dengan penyediaan produk dan perkhidmatan kami dan untuk sebarang sebab lain yang berkaitan dengan penyediaan produk dan perkhidmatan kami yang anda perlukan, memenuhi sebarang komersil. transaksi yang dibuat antara anda dan MIDC dan membuat pendedahan di bawah keperluan mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang kecil, garis panduan, kod pekeliling yang terpakai kepada kami.

5. Sumber Data Peribadi

MIDC boleh memperolehi data peribadi anda daripada sumber berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

  1. Apabila anda mendaftar akaun anda di laman web MIDC.
  2. Apabila anda memohon, melanggan atau menggunakan mana-mana produk dan perkhidmatan kami.
  3. Apabila anda menjalankan transaksi dengan produk dan perkhidmatan kami di laman web MIDC.
  4. Apabila anda mengaktifkan atau menggunakan mana-mana perkhidmatan berkaitan pembayaran yang tersedia di laman web MIDC atau disediakan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami.
  5. Apabila anda berinteraksi dengan MIDC melalui pelbagai kaedah seperti borang permohonan, e-mel dan surat, panggilan telefon dan perbualan yang anda lakukan dengan kakitangan kami di cawangan atau melalui perkhidmatan luar atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jika anda menghubungi kami atau jika kami menghubungi anda menggunakan telefon, kami mungkin memantau atau merakam panggilan telefon untuk tujuan jaminan kualiti, latihan dan keselamatan.
  6. Daripada analisis kami terhadap transaksi anda.
  7. Apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan pelanggan atau mendaftar untuk mana-mana pertandingan atau promosi kami.
  8. Apabila memasuki sebarang transaksi komersial dengan MIDC termasuk tetapi tidak terhad kepada anda menyediakan barangan dan/atau perkhidmatan atau perkhidmatan profesional anda.
  9. Memperolehi sebarang data dan maklumat daripada pihak ketiga.
  10. Memperolehi sebarang data dan maklumat daripada sumber yang tersedia secara umum.
Alamat IP (“Internet Protocol”)

Alamat IP ialah nombor yang diberikan secara automatik kepada komputer anda apabila anda mendaftar dengan pembekal perkhidmatan Internet. Apabila anda melawati laman web kami, alamat IP anda akan dilog masuk ke pelayan kami secara automatik. Kami akan menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, dan untuk mentadbir tapak web kami. Daripada alamat IP anda, kami mungkin mengenal pasti kawasan geografi umum dari mana anda mengakses tapak web kami. Secara umumnya kami tidak memautkan alamat IP anda kepada apa-apa yang membolehkan kami mengenal pasti anda melainkan ia dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan.

6. Pendedahan Data Peribadi

Data peribadi anda yang dsimpan oleh kami akan dirahsiakan. Anda dengan ini membenarkan pemprosesan data peribadi anda oleh MIDC untuk tujuan yang dinyatakan dalam klausa 4 di atas. Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda supaya dapat memberikan anda produk dan perkhidmatan yang berkesan dan berterusan; dan untuk mematuhi sebarang keperluan undang-undang dan peraturan. MIDC boleh mendedahkan data peribadi anda kepada yang berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  1. Entiti dalam MIDC dan/atau mana-mana anak syarikat atau syarikat yang berkaitan dengan MIDC, termasuk yang berada di luar Malaysia dan/atau yang ditubuhkan pada masa hadapan.
  2. Rujukan kredit dan/atau agensi pelaporan.
  3. Ejen dan penyedia perkhidmatan kami dengan siapa kami mempunyai perjanjian kontrak untuk beberapa fungsi, perkhidmatan dan aktiviti kami.
  4. Juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau penasihat kewangan atau profesional, penyedia perkhidmatan kami.
  5. Peniaga dan rakan kongsi strategik kami.
  6. Pihak yang diberi kuasa oleh anda.
  7. Penguatkuasaan agensi kawal selia dan kerajaan seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, dibenarkan oleh mana-mana perintah mahkamah atau untuk memenuhi kewajipan kepada pihak berkuasa kawal selia.

7. Keselamatan Data Peribadi

MIDC komited dalam melindungi Data Peribadi anda yang disimpan dengan selamat dalam pangkalan data kami dan di pejabat kami. Kami percaya bahawa anda pengetahui bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah selamat sepenuhnya. Kami berusaha untuk melindungi keselamatan data peribadi anda dan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk mengelakkan kehilangan data, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran dan pendedahan tanpa kebenaran serta pengubahan pada data peribadi anda di mana mungkin. Jika kami perlu mendedahkan mana-mana data peribadi anda kepada ejen atau pembekal perkhidmatan yang diberi kuasa, mereka akan dikehendaki melindungi data peribadi tersebut dengan sewajarnya.

8. Penggunaan “Cookies”

“Cookies” ialah elemen data boleh dihantar oleh laman web ke pelayar internet anda, yang kemudiannya boleh menyimpannya pada sistem anda. Kami menggunakan “Cookies” dalam beberapa halaman kami untuk menyimpan pilihan pelawat dan merekod maklumat sesi. Maklumat yang dikumpul kemudiannya digunakan untuk memastikan tahap perkhidmatan yang lebih peribadi untuk pengguna kami.

Jika anda tidak mahu Data Peribadi anda dikumpul melalui “Cookies” di laman web kami, anda boleh menyahaktifkan “Cookies” tersebut. Sila rujuk kepada pelayar internet anda untuk menyemak sama ada “Cookies” telah dinyahaktifkan pada komputer anda atau untuk meminta untuk tidak menerima “Cookies”.

9. Pemindahan Data Peribadi

Pemprosesan data anda mungkin melibatkan pemindahan data peribadi anda ke luar Malaysia. Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan pemindahan tersebut di mana ia diperlukan untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta, dan untuk melaksanakan sebarang kewajipan kontrak yang anda miliki dengan MIDC termasuk untuk tujuan penyimpanan.

Kami menyimpan data anda selama yang diperlukan untuk menyediakan produk dan servis kepada anda dan lain-lain, termasuk yang diterangkan di atas. Informasi yang berkaitan dengan akaun anda disimpan sehingga akaun anda dipadam, kecuali kami tidak lagi perlukan data untuk menyediakan produk dan servis. Anda boleh memadam akaun anda pada bila-bila masa.

10. Pemasaran dan Promosi

Selepas melanggan produk dan perkhidmatan kami, anda mungkin akan menerima e-mel pemasaran dan/atau promosi atau panggilan daripada kami, yang termasuk promosi bulanan dan maklumat mengenai aktiviti akan datang yang kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain dalam MIDC, ejen atau rakan kongsi strategik kami. dan pihak ketiga lain (“entiti lain”) sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh MIDC.

Anda mungkin akan menerima komunikasi pemasaran daripada kami atau daripada entiti lain ini tentang produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda.

Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi pemasaran ini, sila maklumkan kami untuk menarik balik kebenaran anda dan kami akan berhenti memproses dan berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain ini untuk tujuan menghantar komunikasi pemasaran kepada anda. Anda boleh menghubungi kami menggunakan butiran perhubungan yang terdapat di bawah.

Harap maklum bahawa sebaik sahaja kami menerima pengesahan bahawa anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk bahan/komunikasi pemasaran atau promosi, ia mungkin mengambil masa sehingga empat belas (14) hari waktu bekerja untuk dilaksanakan dalam sistem kami. Oleh itu, anda mungkin akan masih menerima bahan/komunikasi pemasaran atau promosi dalam tempoh masa ini. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda menarik diri daripada menerima bahan pemasaran atau promosi, MIDC masih boleh menghubungi anda untuk tujuan lain berkaitan dengan akaun, kemudahan atau perkhidmatan yang anda pegang atau telah melanggan dengan MIDC.

11. Obligasi Data

Adalah perlu untuk MIDC mengumpul dan menyimpan data peribadi anda. Oleh itu, anda juga wajib membekalkan data peribadi anda kepada kami dengan cara yang paling tepat. Jika anda tidak memberikan kami data peribadi anda, kami tidak dapat, memproses data peribadi anda bagi pihak anda, untuk tujuan yang dinyatakan dalam klausa 4 di atas, atau memberikan perkhidmatan kami secara efektif  kepada anda, dan semua perhubungan yang dibuat atau akan diwujudkan antara kami kemudiannya akan ditamatkan dan tidak lagi berkuat kuasa serta-merta.

Kami hanya akan mengekalkan data peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan atau untuk mematuhi keperluan undang-undang, peraturan dan dalaman. Selepas itu kami akan memusnahkan atau memadamkan data anda secara kekal.

12. Hak Keatas Data

i.  Untuk meminta akses kepada data peribadi

  • Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada data peribadi anda yang diproses oleh kami dengan notis yang munasabah. Anda boleh menghantar permintaan anda melalui e-mel kepada kami.

ii.  Untuk meminta pembetulan data peribadi

  • Anda mempunyai hak untuk pembetulan data peribadi dan/atau kemas kini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman. Permintaan pembetulan boleh dibuat melalui e-mel kepada kami.

iii.  Untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda

  • Anda berhak untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda dengan menarik balik kebenaran yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes, termasuk untuk tujuan pemasaran langsung tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat kontrak dan dalam tempoh masa yang munasabah.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses, mengemas kini atau membetulkan atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda dalam masa 21 hari selepas menerima permintaan anda dan permintaan tersebut mungkin dikenakan bayaran dan akan terikat dengan undang-undang perlindungan data di Malaysia.

13. Perubahan kepada Dasar Privasi

Kami berhak untuk meminda Notis ini dari semasa ke semasa tanpa memberi notis terlebih dahulu.. Anda dinasihatkan untuk menyemak laman web kami untuk melihat kemas kini terkini Notis ini secara berkala. Melainkan anda menghubungi MIDC berkaitan perkara yang sama (butiran perhubungan MIDC disediakan pada fasal 15 di bawah), anda akan dianggap telah menerima versi Notis ini yang dikemas kini. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu bagi Notis ini, versi Bahasa Inggeris Notis ini adalah terpakai.

14. Sila Lihat Notis Privasi Kami di Laman Web Kami. Pengakuan dan Persetujuan.

Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Notis ini, bersetuju dan bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan, pendedahan dan pemindahan data peribadi anda oleh MIDC seperti yang diterangkan dalam Notis ini. Anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan menghantar e-mel kepada kami pada bila-bila masa.

15. Pertanyaaan

Jika anda mempunyai soalan, komen, kebimbangan atau maklum balas mengenai Notis ini atau sebarang kebimbangan privasi lain, anda boleh menghantar e-mel ke support@myveteranmall.com.

 

Dikemaskini 30 November 2021